Dla uczniów

Zapraszamy do pobrania Planu zajęć zbiorowych na rok szkolny 2022/2023.

Zapraszamy do pobrania wykazu podręczników na rok szkolny 2022/2023.

Dręczą Cię w szkole, biją na podwórku, boisz się wychodzić z domu?

Stałeś się celem ataku w internecie, jest hejt na Ciebie, ktoś wpuścił do sieci Twoje kompromitujące zdjęcie?

Zostałeś sam, pogubiłeś się w życiu, straciłeś przyjaciela, nie masz z kim pogadać?

Nie jesteś sam! Zadzwoń pod numer 800 12 12 12. To telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
Możesz też napisać do ekspertów na czacie, który znajdziesz na stronie Rzecznika:

kliknij

Procedury bezpieczeństwa
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Końskich
w okresie od dnia 1 września 2020 r. związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2019/2020 z dnia 24.08.2020 r. w sprawie wdrożenia „Procedur bezpieczeństwa w Państwowej Szkole Muzycznej I st.
w Końskich w okresie od dnia 1 września 2020 r. związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.2019 r. poz. 1148)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 1 września 2020r.
 7. Statut PSM I st. w Końskich.

 1.Organizacja zajęć w szkole.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.Celem zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce, rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest przekazać dyrektorowi istotne informacje
o stanie  zdrowia dziecka (z odpowiedzialnością karną za podanie nieprawdziwych informacji) oraz zapoznać się z przyjętymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole w trakcie pandemii COVID-19 .

 1. W trosce o wspólne bezpieczeństwo na czas obowiązujących obostrzeń rodzice/opiekunowie prawni i osoby upoważnione do odbioru mają całkowity zakaz wchodzenia do budynku szkoły. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych. Mogą oni przebywać na terenie szkoły w sali lekcyjnej podczas zajęć indywidualnych dziecka w miesiącu wrześniu i październiku. Dalsze przebywanie rodzica/prawnego opiekuna możliwe będzie tylko za zgodą dyrektora szkoły po konsultacji z nauczycielem przedmiotu głównego, dotyczącym konieczności obecności rodzica na lekcji ( dotyczy osób bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych ).
 2. Rodzice/opiekunowie prawni lub osoby upoważnione przez dyrektor szkoły do wejścia na teren szkoły zobowiązani są do stosowania środków ochronnych:
  osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
  Mogą oni przebywać tylko w wyznaczonych przez dyrektora szkoły obszarach (sale zajęć indywidualnych podczas lekcji swojego dziecka).
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych osób wynoszący
  min. 1, 5 m.
 4. Rodzice/ opiekunowie prawni nie mogą posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Po zakończeniu odbycia kwarantanny rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi szkoły zaświadczenie, iż wszyscy domownicy zostali wyleczeni i pozostają zdrowi.
 5. Rodzic/opiekun prawny po przyprowadzeniu dziecka powinien pozostawić go w wyznaczonym do tego miejscu (przy wejściu na teren placówki), aby umożliwić pracownikowi szkoły odebranie dziecka w sposób bezpieczny.
 6. Rodzic/opiekun stosuje się do wszystkich zaleceń pracownika placówki.
 7. Dziecku przed odebraniem go przez pracownika szkoły zostaje zmierzona temperatura,
  dzieci z podwyższoną temperaturą nie będą przyjmowane do szkoły.
 8. Dziecko przed wejściem do sali i po wyjściu z niej ma obowiązek dokładnego umycia dłoni mydłem lub dezynfekcji płynem dezynfekującym.
 9. Każdego ucznia obowiązuje zakaz przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów do szkoły.
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. W sytuacji zauważenia u dziecka, w trakcie pełnienia nad nim opieki, objawów chorobowych, szkoła niezwłocznie informuje o tym fakcie rodzica, organ prowadzący oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 12. Dziecko przejawiające objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Dalsze postępowanie jest uzależnione od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 13. Wszystkie osoby przebywające w szkole obowiązują ogólne zasady higieny:
  Częste mycie rąk ( po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie  umyć ręce lub zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 14. Jeżeli uczeń, rodzic lub członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym przebywa w obowiązkowej kwarantannie należy o tym fakcie powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły drogą telefoniczną lub e-mailową celem wdrożenia odpowiednich procedur bezpieczeństwa.
 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie osoby przebywające w szkole zobowiązane są do zakrywania ust i nosa (maseczki, przyłbice) w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia, klatka schodowa). Nakaz obowiązuje do chwili odwołania przez dyrektora szkoły.
 16. Dyrektor w razie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły może wdrożyć kształcenie zdalne lub mieszane (hybrydowe) za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego i jednostki nadzorującej (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

2 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
Wszyscy pracownicy wchodzą do szkoły głównym wejściem, korzystają z płynu dezynfekującego do rąk, mają mierzoną temperaturę ciała.

 1. Każdy pracownik otrzymuje: maseczkę lub przyłbicę do zasłaniania ust i nosa, dostępne rękawiczki jednorazowe oraz zapoznaje się z instrukcjami : jak skutecznie dezynfekować ręce, jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice, jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę lub przyłbicę.
 2. Pracownik samodzielnie dezynfekuje przyłbicę oraz pierze maseczkę używając środków dezynfekujących.
 3. Wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, włączników, itd., dokumentuje się pisemnie. Czynności te wykonywane są w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu lub na zewnątrz szkoły na jej terenie, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Toalety dezynfekowane są na bieżąco.
 5. Sale lekcyjne wietrzone są każdorazowo po wyjściu ucznia lub klasy i w przerwach między lekcjami.
 6. Dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe.

3. Obowiązki pracowników obsługi
Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym , ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.

 1. Systematycznie dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 2. Dezynfekują powierzchnie dotykowe -poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł , powierzchnie płaskie, klawiaturę. Częstotliwość czynności wyznacza i monitoruje dyrektor szkoły.
 3. Wietrzą sale lekcyjne w wyznaczonych przez dyrektora godzinach.
 4. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią pracownicy wyrzucają rękawiczki do specjalnych pojemników, dezynfekują przyłbicę, myją i dezynfekują ręce.
 5. Mierzą temperaturę termometrem bezdotykowym każdej osobie wchodzącej na teren szkoły.
 6. W razie wystąpienia podwyższonej temperatury lub niepokojących objawów u ucznia powiadamiają dyrektora szkoły, który wdraża odpowiednie procedury.

W razie wystąpienia podwyższonej temperatury  u pracownika szkoły , pracownik nie wchodzi na teren szkoły, nie podejmuje pracy i korzysta z natychmiastowej porady lekarskiej.

4. Korzystanie z biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki szkolnej należy korzystać tylko w wyznaczonych godzinach.
 2. W bibliotece przebywać może tylko jeden uczeń lub nauczyciel.
 3. Wszystkich korzystających z biblioteki obowiązuje przestrzeganie regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej.
 4. Książki, nuty zwracane do biblioteki pozostają w kwarantannie min 2 dni.

5. Wypożyczanie instrumentów

 1. Wypożyczenie instrumentów oraz ich zwrot następuje poprzez nauczyciela przedmiotu głównego, który kontaktuje się z osobą wypożyczającą instrumenty.
 2. Wszelkie czynności odbywają się bez kontaktu uczniów i rodziców z osobą wypożyczającą instrumenty.
 3. Instrumenty zwrócone pozostają w kwarantannie min 7 dni.

6. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły

 1. Podejrzenie zakażania u dziecka:

1) Do szkoły uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
2) Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do szkoły, powiadomić dyrektora oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
3) W przypadku wystąpienia u dziecka w trakcie pobytu w szkole niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły, który niezwłocznie informuje o tym fakcie rodzica, organ prowadzący oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
4) W szkole wyznaczone jest pomieszczenie służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Dalsze postępowanie jest uzależnione od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
5) Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa.
6) Sala do izolacji wyposażona jest w środki ochrony osobistej: fartuch, maseczka-przyłbica, rękawiczki, środki do dezynfekcji.
7) Rodzice/opiekun jest zobowiązany postępować zgodnie z wytycznymi Inspektora Sanitarnego.
8) Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna Dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
9) Dyrektor wdraża odpowiednie procedury bezpieczeństwa dla innych osób przebywających w szkole.
10) Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej.

 1. Podejrzenie zakażania u pracownika:

1) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2) Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie przychodzą do pracy, są zobowiązani o tym fakcie powiadomić dyrektora oraz skontaktować się ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
3) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy, powiadamia właściwą stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
4) Pracownik, u którego występują objawy przechodzi do sali izolacji i oczekuje na dalsze instrukcje. Sala ta wyposażona jest w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
5) Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik należy odizolować oraz poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
6) W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
7) Pracownicy szkoły zobowiązani są do ścisłego stosowania się do wydawanych instrukcji i poleceń pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej.

III. Zasady ogólne:

1) Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba lub dziecko podejrzane o zakażenie i  stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszące się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.
2) Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest poddane gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.).
3) Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4) Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
5) Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych i instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań
w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
6) Numery telefonów Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, służb medycznych oraz rodziców dzieci przebywających w szkole znajdują się w sekretariacie szkoły oraz gabinecie dyrektora.
7) W celu zapewnienia bezpieczeństwa dyrektor szkoły może podjąć decyzję odnośnie zmiany formy kształcenia pop uzyskaniu zgody PSSE i organu prowadzącego.

7. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka

Rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do pozostawania w stałej dostępności telefonicznej ze szkołą.

 1. Rodzic pozostawia w szkole aktualny telefoniczny kontakt do siebie z podziałem na poszczególne dni tygodnia, tak żeby dostępność była natychmiastowa i zobowiązuje się odbierać połączenia.
 2. W przypadku zmiany numeru telefonu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia placówki o zmianie danych kontaktowych.
 3. Z kontaktu telefonicznego korzysta się w sytuacjach szczególnych, typu; choroba dziecka, inne zagrożenie.
 4. W sytuacjach typowych kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym odbywa się w sposób ustalony przez nauczyciela.
 5. .Rodzic/opiekun prawny w razie wezwania, zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania przebywającego w izolatorium dziecka.
 6. Rodzic zobowiązany jest do bieżącego śledzenia strony internetowej szkoły.
 7. Rodzic / opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, e-mailową o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 8. Rodzic / opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanna z powodu COVID-129 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 9. Rodzic / opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-129 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 10. Rodzic / opiekun prawny, który zauważy u dziecka objawy infekcji , nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID – 19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować nauczyciela przedmiotu głównego drogą telefoniczną lub
  e-mailową, a nauczyciel przekazuje te informacje dyrektorowi szkoły.
 11. Rodzic / opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka nauczyciela przedmiotu głównego drogą telefoniczną lub
  e-mailową.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Kacperska

 

Skip to content