Dla uczniów

Procedury bezpieczeństwa
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Końskich
w okresie w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki
w związku z COVID-19

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019 r. poz.1239),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.2019 r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.2019 r. poz. 1148)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .
 5. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.

1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka do/ze szkoły
Od dnia 8 czerwca 2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00. szkoła wprowadza możliwość konsultacji z nauczycielami dla wszystkich uczniów oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

 1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka do szkoły w godz. 8.00-15.00. W tych godzinach placówka wyznacza pracownika do odbioru dziecka.
 2. Celem zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce, rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka (z odpowiedzialnością karną za podanie nieprawdziwych informacji) oraz zapoznać się z przyjętymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole w trakcie pandemii COVID-19 .
 3. W trosce o wspólne bezpieczeństwo na czas obowiązujących obostrzeń rodzice/opiekunowie prawni i osoby upoważnione do odbioru mają całkowity zakaz wchodzenia do budynku szkoły.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni lub osoby upoważnione przez dyrektor szkoły przed wejściem na teren szkoły zobowiązani są do zakrywania nosa i ust.
 5. Rodzic/opiekun prawny i osoby upoważnione zobowiązani są zadzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 41 3723616) w celu powiadomienia pracownika obsługi o przyprowadzeniu dziecka.
 6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych osób wynoszący
  min. 2 m.
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzają/odbierają dziecko pojedynczo (1 rodzic/opiekun, 1dziecko).
 8. Rodzice/ prawni opiekunowie muszą zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Osłony nie należy pozostawiać w szkole.
 9. Do placówki należy przyprowadzać dziecko zdrowe –bez objawów chorobowych oraz bez objawów alergii.
 10. Dziecko do szkoły są przyprowadzane oraz odbierane tylko i wyłącznie przez osoby zdrowe.
 11. Rodzice/ opiekunowie prawni nie mogą posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Po zakończeniu odbycia kwarantanny rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi szkoły zaświadczenie, iż wszyscy domownicy zostali wyleczeni i pozostają zdrowi.
 12. Rodzic/opiekun prawny po przyprowadzeniu dziecka powinien pozostawić go w wyznaczonym do tego miejscu (przy wejściu na teren placówki), aby umożliwić pracownikowi szkoły odebranie dziecka w sposób bezpieczny.
 13. Do odwołania, rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru uczniów oraz osoby trzecie nie wchodzą do budynku szkoły.
 14. Rodzic/opiekun stosuje się do wszystkich zaleceń pracownika placówki.
 15. Pracownik szkoły przy odbiorze dziecka przeprowadza wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym, osobą upoważnioną dotyczącą stanu zdrowia dziecka na dany dzień (kaszel, katar, gorączka, biegunka, brak apetytu czy dziecko ma objawy chorobowe itp.).
 16. Dziecku przed odebraniem go przez pracownika szkoły zostaje zmierzona temperatura,
  z czynności której prowadzony jest monitoring -dzieci z podwyższoną temperaturą nie będą przyjmowane do szkoły.
 17. W przypadku zaobserwowania przez pracownika u dziecka objawów choroby lub alergii, dziecko nie zostanie wpuszczone na teren szkoły.
 18. Pracownik obsługi przekazuje dziecko nauczycielowi/opiekunowi.
 19. Dziecko przed wejściem do sali ma obowiązek dokładnego umycia dłoni mydłem.
 20. Każdego ucznia obowiązuje zakaz przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów do szkoły.
 21. Pracownik szkoły przekazuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub osobie upoważnionej dziecko w wyznaczonym miejscu.
 22. W sytuacji zauważenia u dziecka, w trakcie pełnienia nad nim opieki, objawów chorobowych, szkoła niezwłocznie informuje o tym fakcie rodzica, organ prowadzący oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 23. Dziecko przejawiające objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Dalsze postępowanie jest uzależnione od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 24. Harmonogram korzystania z sal do ćwiczeń ustala dyrektor szkoły w porozumieniu
  z nauczycielami.

2. Procedura korzystania z sali lekcyjnej
W szkole obowiązuje reżim sanitarny.
1.W sali lekcyjnej  może przebywać jeden uczeń i jeden opiekun.

 1. Odległość między uczniem a opiekunem musi wynosić co najmniej 2 m.
 2. Sale lekcyjne należy wietrzyć co godzinę.
 3. Przed i po korzystaniu z sali lekcyjnej uczeń zobowiązany jest do dokładnej dezynfekcji rąk w wyznaczonym do tego miejscu w szkole.

3. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
Wszyscy pracownicy wchodzą do szkoły tylko głównym wejściem, korzystają z płynu dezynfekującego do rąk, mają mierzoną temperaturę ciała.

 1. Każdy pracownik otrzymuje: maseczkę lub przyłbicę do zasłaniania ust i nosa, dostępne rękawiczki jednorazowe oraz zapoznaje się z instrukcjami : jak skutecznie dezynfekować ręce, jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice, jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę lub przyłbicę.
 2. Pracownik samodzielnie dezynfekuje przyłbicę oraz pierze maseczkę używając środków dezynfekujących.
 3. Wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, itd., dokumentuje się protokolarnie. Czynności te wykonywane są w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu lub na zewnątrz szkoły na jej terenie, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Toalety dezynfekowane są na bieżąco.
 5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.
 6. Dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe.
 7. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do szkoły, która skutkować może narażeniem zakażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów oraz osoby upoważnione w szkole, jak i podczas drogi z/do placówki.

8. Obowiązki pracowników obsługi
Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym /oświadczenie załącznik nr3/, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.

1.Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.

 1. Dezynfekują powierzchnie dotykowe -poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł , powierzchnie płaskie, klawiaturę.

3.Wietrzą sale do ćwiczeń co najmniej raz na godzinę.

 1. Po wyjściu ucznia z sali ćwiczeń dezynfekują wszelkie wyposażenie.

5.Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią pracownicy wyrzucają rękawiczki do specjalnych pojemników, dezynfekują przyłbicę, myją i dezynfekują ręce

9. Procedura zwrotu wypożyczonych  instrumentów i nut do szkoły.

 1. Biblioteka szkolna czynna we wtorki i piątki od 13.00 do 15.00.

Zwrot nut i instrumentów dla uczniów klas dyplomowych w piątek 19 czerwca od godz. 13.00 do 17.00

 1. Każdy uczeń który kończy szkołę lub rezygnuje z nauki w szkole ma obowiązek zwrócić wypożyczony instrument oraz wypożyczone nuty i książki w wyznaczonym wyżej terminie.
 2. Jeżeli uczeń jest chory lub przebywa w obowiązkowej kwarantannie ma obowiązek poinformować o tym fakcie dyrektor szkoły drogą telefoniczną lub mailową.
 3. Dyrektor szkoły wyznacza osobę odpowiedzialną za odbiór instrumentów i nut od uczniów.
 4. Uczeń zwracający instrument bądź nuty ma obowiązek stosować się do procedur zawartych we wcześniejszych paragrafach (obowiązkowa dezynfekcja rąk, maseczki i rękawiczki.)
 5. Zwrócone nuty i instrumenty pozostają w siedmiodniowej kwarantannie w przeznaczonym do tego pomieszczeniu.

10. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły

 1. Podejrzenie zakażania u dziecka:

1) Do szkoły uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
2) Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do szkoły, powiadomić dyrektora oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
3) W przypadku wystąpienia u dziecka w trakcie pobytu w szkole niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły, który niezwłocznie informuje o tym fakcie rodzica, organ prowadzący oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
4) W szkole wyznaczone jest pomieszczenie służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Dalsze postępowanie jest uzależnione od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
5) Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa.
6) Sala do izolacji wyposażona jest w środki ochrony osobistej: fartuch, maseczka-przyłbica, rękawiczki, środki do dezynfekcji.
7) Rodzice/opiekun jest zobowiązany postępować zgodnie z wytycznymi Inspektora Sanitarnego.
8) Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna Dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
9) Dyrektor wstrzymuje możliwość korzystania z sal ćwiczeń przez innych uczniów10) Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej.

2. Podejrzenie zakażania u pracownika:
1) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2) Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie przychodzą do pracy, są zobowiązani o tym fakcie powiadomić dyrektora oraz skontaktować się ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
3) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy, wstrzymuje się możliwość korzystania z sal ćwiczeń przez uczniów, powiadamia właściwą stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
4) Pracownik, u którego występują objawy przechodzi do sali izolacji i oczekuje na dalsze instrukcje. Sala ta wyposażona jest w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
5) Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik należy odizolować oraz poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
6) W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
7) Pracownicy szkoły zobowiązani są do ścisłego stosowania się do wydawanych instrukcji
i poleceń pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej.

III. Zasady ogólne:
1) Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba lub dziecko podejrzane o zakażenie
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
2) Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest poddane gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.).
3) Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 4) Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
5) Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań
w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
6) Numery telefonów Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, służb medycznych oraz rodziców dzieci przebywających w szkole znajdują się w sekretariacie szkoły oraz gabinecie dyrektora.

11. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka
Rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do pozostawania w stałej dostępności telefonicznej ze szkołą.

 1. Rodzic pozostawia w szkole aktualny telefoniczny kontakt do siebie z podziałem na poszczególne dni tygodnia, tak żeby dostępność była natychmiastowa i zobowiązuje się odbierać połączenia.

2.W przypadku zmiany numeru telefonu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia placówki o zmianie danych kontaktowych.

 1. Z kontaktu telefonicznego korzysta się w sytuacjach szczególnych, typu; choroba dziecka, inne zagrożenie.
 2. W sytuacjach typowych kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym odbywa się w sposób ustalony przez nauczyciela.

5.Rodzic/opiekun prawny w razie wezwania, zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania przebywającego w izolatorium dziecka.

 1. Rodzic zobowiązany jest do bieżącego śledzenia strony internetowej szkoły.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Kacperska

 

 

 

Od 25 marca do 26 czerwca 2020r. kształcenie odbywać się będzie na odległość.
Formy prowadzenia zajęć:
1. W okresie realizacji kształcenia na odległość szkoła wykorzystuje dziennik elektroniczny Fryderyk oraz różnego rodzaju komunikatory internetowe, o których wyborze decyduje nauczyciel danego przedmiotu.
2. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania dzieci i rodziców o przesyłanych materiałach i zadaniach,
a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
3. Harmonogram zajęć oparty jest na dotychczasowym podziale godzin z uwzględnieniem warunków
i możliwości ucznia oraz zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych
w komunikacji elektronicznej.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania treści realizowanego tematu/lekcji
w dowolnej formie.
Terminy wykonania zleconych zadań nauczyciel ustala indywidulanie z uczniem.
5. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela,
w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na stronie głównej naszej strony internetowej udostępniono zakładkę do logowania
„Dziennik elektroniczny”.
Problemy i trudności prosimy zgłaszać do dyrektor szkoły pod nr tel. 41 372 36 16

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA poleca do wysłuchania:

Drodzy uczniowie, zachęcam do wysłuchania nagrań Francuskiej Filharmonii  Narodowej, która wspaniale prezentuje utwory znanych kompozytorów w okresie pandemii Covid-19:

Joseph-Maurice Ravel – Boléro

Dmitri Shostakovich – Waltz Nr 2

 Carl Orff –  ,,Carmina Burana – O fortuna”

Do wysłuchania proponujemy dwa utwory wykonywane na mało znanym instrumencie jakim jest Theremin. Jest to instrument muzyczny z grupy elektrofonów elektronicznych skonstruowany przez rosyjskiego fizyka i wynalazcę Lwa Termena.

KATICA ILLÉNYI – Only You

KATICA ILLÉNYI- Star Trek

Theremin – sposób działania

Theremin działa na podobnej zasadzie co Audion Piano. L. Termen wykorzystał wyraźną niedoskonałość tego typu urządzenia, objawiającą się w zakłóceniach pracy, gdy w polu jej działania znajdowało się ciało ludzkie. Instrument jest dostrojony do wzorcowej częstotliwości, zmienianej przełącznikiem. Dodatkowe modulacje, powodujące zmiany w częstotliwości dźwięku, powodowane są ruchem rąk wokół jednej z anten; z pomocą drugiej z nich, w podobny sposób, reguluje się jego głośność.

Theremin znalazł szerokie zastosowanie, w szczególności w ścieżkach dźwiękowych do filmów. Po raz pierwszy użył go w 1945 roku Miklós Rózsa w thrillerze ,,Urzeczona Alfreda Hitchcocka„, w scenach nawrotów paranoi u głównego bohatera, granego przez Gregory’ego Pecka; za tę muzykę przyznano mu Oscara. W 1951 roku theremin wkroczył do filmów science-fiction, po tym, jak w filmie science-fiction ,,Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia” jego dźwięk towarzyszył „latającemu talerzowi”.

 J.S.Bach – Toccata i fuga g-moll https://www.youtube.com/watch?v=YNLv2exFwqc

Franz Liszt (La Campanella) https://www.youtube.com/watch?v=CGgKTEi1k24

Nikołaj Rimsky Korsakow ,,Lot trzmiela”
https://www.youtube.com/watch?v=vBL8pBygQ50

Etiuda koncertowa Gedicke op. 49 na trąbkę i orkiestrę dętą.
https://www.youtube.com/watch?v=ED5O0T_VJNM

Vincent Peirani Live – Kashmir to heaven
https://www.youtube.com/watch?v=TXrpXnv6AfI

Kolejny zestaw linków, tym razem przygotowanych przez p. Mirosławę Stańczyk – wchodźcie i uczcie się

Linki do audycji muzycznych dla uczniów:

https://www.youtube.com/watch?v=hrlypdHkXnM – Poranek muzyczny – instrumenty perkusyjne
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo – Dźwięki i odgłosy – instrumenty muzyczne
https://www.youtube.com/watch?v=uzb-rxOZ528 – Instrumenty strunowe – smyczkowe (AM nr 1)
https://www.youtube.com/watch?v=uBBsGM-SmnQ – Instrumenty muzyczne – dla dzieci Luli TV – Videos for babies
https://www.youtube.com/watch?v=uF4MOfTyRgw – Instrumenty dęte drewniane i blaszane
https://www.youtube.com/watch?v=PqqU7mO6gPI&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr7eqAklr – Co tak pięknie gra? Poznajemy instrumenty muzyczne

Portal „instrumenty muzyczne”

Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne

Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia

Kanał Mag Music Theory

Harmonia jazzowa

Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 1 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)

Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 2 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)

Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 3 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)

Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 4 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)

#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

Uwaga! Czas pandemii i zawieszenia szkolnictwa nie jest czasem wolnym. Pamiętajcie, że po przerwie wrócimy do nauki w szkołach i trzeba będzie mnóstwo nadrabiać. Żeby nie narobić zaległości korzystajcie z dostępnych narzędzi w internecie, ćwiczcie na instrumentach, kształćcie słuch. Zapraszamy do wchodzenia na następujące strony:

http://dur-moll.pl/?fbclid=IwAR3ff-ermvBhjtXyBdxyvJ5PFWFQVWWVisOrkZXjCFPWrTZdcOlR0RiV0cU

https://cea-art.pl/harmonia/

https://cea-art.pl/zostan-moniuszka/

https://cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/

Uwaga!!! Nowe linki do nauki na odległość.

Blog fletowy –fletowo.wordpress.com

Domowe Muzykowanie – zapraszamy na zajęcia on-line!

TUTTI.pl – edycja specjalna #TUTTIwdomu

Pisanie nut na komputerze w programie MuseScore – kurs online ; Link do programu musescore.org

Materiały do czytania a vista na fortepianie (.zip)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line

 

I potraktujcie czas kwarantanny poważnie, nie wychodźcie z domu, skupcie się na nauce samodzielnej.

Z życzeniami zdrowia

Dyrekcja i nauczyciele PSM w Końskich

Zapraszamy do pobrania Planu zajęć zbiorowych na rok szkolny 2019/2020.

Zapraszamy do pobrania wykazu podręczników na rok szkolny 2020/2021.

Uwaga uczniowie!

Podczas zajęć lekcyjnych zabrania się uczniom opuszczania budynku szkolnego.