Klauzulinformacyjna

dla rodzica / opiekuna prawnego

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  UE 2016/679  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1)   Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Państwowa  Szkoła Muzyczna I  stopnia  w  Końskich, z siedzibą 26-600 Końskie, ul. mjr. Hubala 9, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły – Małgorzatę Kacperską

2)   Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: tel. 502 740 777 lub e-mail: iod@psm1.zkonskich.pl

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty, Rozporządzeniem  Ministra Kultury   i  Dziedzictwa  Narodowego   z  dnia  21  grudnia  2017  r.  Rozporządzenie   Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu  prowadzenia  przez publiczne szkoły i placówki  artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • podejmowanie akcji edukacyjnych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Państwowej Szkoły Muzycznej I  stopnia  w Końskich,  na podstawie  z art.  6 ust.  1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Państwowej Szkoły Muzycznej  I stopnia w Końskich

5)   Pani/Pana dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  edukacji  w  Państwowej  Szkole  Muzycznej I stopnia w Końskich oraz archiwizowane na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

6)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym
  • podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Końskich jest dobrowolne

7)   Posiada Pani/Pan  prawo  do dostępu  do treści  swoich danych oraz prawo  do ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

8)  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady   UE  2016/679  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia 27 kwietnia 2016r.

9)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie proflowania.

Skip to content