klauzula-korespondencja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Końskich, z siedzibą
  26-200 Końskie, ul. mjr. Hubala 9, tel. 41 3723616, e-mail: sekretariat@psm1.zkonskich.pl
 • Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może
  Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

  • pisemnie: na adres naszej siedziby
  • e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl
 • Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa; w zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 • Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania
Skip to content