Rekrutacja

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

Warunki przyjęcia do Szkoły w roku 2021/2022.

1. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 6-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy
co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 4-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy
co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

2. Szkoła prowadzi nabór na następujące instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, saksofon i trąbka.

3. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. W tym przypadku przeprowadza się
egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje poziomu umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy,
do której kandydat ma być przyjęty.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły na formularzu, który można pobrać
na stronie: www.psm1.zkonskich.pl . Wypełniony i podpisany wniosek (scan, zdjęcie) należy przesłać na adres
e-mail szkoły: sekretariat@psm1.zkonskich.pl.
W przypadku trudności z wydrukowaniem i skanowaniem wniosku prosimy o wypełnienie go w wersji edytowalnej (WORD)
i przesłanie na adres e-mail szkoły sekretariat@psm1.zkonskich.pl.
Termin składania wniosków od 1 marca 2021r do 30 maja 2021 r.
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań kandydata do nauki w szkole muzycznej.
Prosimy p przesłanie scanu bądź zdjęcia zaświadczenia zaświadczenia na adres e-mail szkoły sekretariat@psm1.zkonskich.pl.
(w przypadku problemów z uzyskaniem zaświadczenia możliwe jest dostarczenie go w terminie późniejszym po uprzednim uzgodnieniu
z dyrektor szkoły).

5. We wniosku o przyjęcie do szkoły należy wskazać proponowany instrument. Istnieje także możliwość wskazania kolejnych instrumentów,
na które kandydat może zostać przyjęty  w przypadku niewystarczającej do przyjęcia ilości miejsc na proponowany instrument.

6. Kwalifikowanie kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności prowadzonego przez komisję rekrutacyjną.
Badanie to polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych
i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
Kandydaci podczas badania obowiązani są zaśpiewać piosenkę z repertuaru odpowiednio szkolnego lub przedszkolnego.

7. O terminie badania przydatności kandydata rodzice (prawni opiekunowie) zostaną poinformowani telefonicznie bądź e-mailowo.

8. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 7 czerwca 2021r.
(Lista zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z przyjęciem do szkoły).
 Lista uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych umieszczona będzie na stronie internetowej szkoły
 www.psm1.zkonskich.pl   w zakładce „Rekrutacja

9. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata w badaniu przydatności oraz liczba wolnych miejsc na dany instrument.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w badaniu, brane są pod uwagę kryteria dodatkowe, potwierdzone w dokumentach załączonych do wniosku.

11. Lista kandydatów przyjętych do szkoły ogłaszana jest w terminie do dnia 5 sierpnia 2021r. i umieszczona będzie
na stronie internetowej szkoły www.psm1.zkonskich.pl   w zakładce „Rekrutacja

12. Szczegółowych informacji o warunkach rekrutacji i nauki w szkole udziela dyrektor szkoły pod nr tel. 41 372 36 16.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dzień otwarty szkoły oraz indywidualne konsultacje dla uczniów nie odbędą się.
Oferta edukacyjna naszej szkoły przedstawiona jest na filmie zamieszczonym na stronie głównej.

Poniżej przedstawiamy film na którym jest pokazany przykładowy przebieg badania przydatności kandydata.
Film pokazuje typy ćwiczeń i konwencję w jakiej odbywa się przesłuchanie a nie dokładny test dla kandydata.

Skip to content