Rekrutacja

Szczegółowe warunki przyjęcia do szkoły w roku 2022/2023.

1. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 6-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy

co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 4-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy
co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

2. Szkoła prowadzi nabór na następujące instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, saksofon, trąbka i perkusja.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły na formularzu, który można pobrać
na stronie: www.psm1.zkonskich.pl . Wypełniony i podpisany wniosek (scan, zdjęcie) należy złożyć
w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres e-mail szkoły: sekretariat@psm1.zkonskich.pl.
W przypadku trudności z wydrukowaniem i skanowaniem wniosku prosimy o wypełnienie go w wersji edytowalnej (WORD)
i przesłanie na adres e-mail szkoły sekretariat@psm1.zkonskich.pl.
Termin składania wniosków od 1 marca 2022r do 27 maja 2022 r.
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań kandydata do nauki w szkole muzycznej.

4. We wniosku o przyjęcie do szkoły należy wskazać proponowany instrument. Istnieje także możliwość wskazania kolejnych instrumentów,
na które kandydat może zostać przyjęty  w przypadku niewystarczającej do przyjęcia ilości miejsc na proponowany instrument.

5. Kwalifikowanie kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności prowadzonego przez komisję rekrutacyjną.
Badanie to polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych
i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
Kandydaci podczas badania obowiązani są zaśpiewać piosenkę z repertuaru odpowiednio szkolnego lub przedszkolnego.

6. O terminie badania przydatności kandydata rodzice (prawni opiekunowie) zostaną poinformowani telefonicznie bądź e-mailowo.

7. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 6 czerwca 2022r.
(Lista zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z przyjęciem do szkoły).
 Lista uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych umieszczona będzie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

8. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata w badaniu przydatności oraz liczba wolnych miejsc na dany instrument.

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w badaniu, brane są pod uwagę kryteria dodatkowe, potwierdzone w dokumentach załączonych do wniosku.

10. Lista kandydatów przyjętych do szkoły ogłaszana jest w terminie do dnia 5 sierpnia 2022r. i umieszczona będzie
        na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

11. Szczegółowych informacji o warunkach rekrutacji i nauki w szkole udziela dyrektor szkoły pod nr tel. 41 372 36 16.
                                                    
                    

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Poniżej przedstawiamy film na którym jest pokazany przykładowy przebieg badania przydatności kandydata.
Film pokazuje typy ćwiczeń i konwencję w jakiej odbywa się przesłuchanie a nie dokładny test dla kandydata.

Skip to content