Rekrutacja

Lista kandydatów przyjętych do szkoły
w roku szkolnym 2020/2021.

Warunki przyjęcia do Szkoły w roku 2020/2021.

1. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 6-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat.  O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 4-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

2. Szkoła prowadzi nabór na następujące instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, saksofon i trąbka.

3. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. W tym przypadku przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły na formularzu, który można pobrać na stronie: www.psm1.zkonskich.pl . Wypełniony i podpisany wniosek (scan, zdjęcie) należy przesłać na adres e-mail szkoły: sekretariat@psm1.zkonskich.pl.  W przypadku trudności z wydrukowaniem i skanowaniem wniosku prosimy o wypełnienie go
w wersji edytowalnej (WORD) i przesłanie na adres e-mail szkoły
 sekretariat@psm1.zkonskich.pl

W związku z zaistniałą sytuacją nie wymagamy zaświadczenia lekarskiego oraz innych dokumentów o których mowa we wniosku. Badanie przydatności kandydatów zostało zawieszone !

 

Termin składania wniosków upływa w dniu 10 czerwca 2020 r.

5. We wniosku o przyjęcie do szkoły należy wskazać proponowany instrument.Istnieje także możliwość wskazania kolejnych instrumentów, na które kandydat może zostać przyjęty  w przypadku niewystarczającej do przyjęcia ilości miejsc na proponowany instrument.

6. Szczegółowych informacji o warunkach rekrutacji i nauki w szkole udziela dyrektor szkoły pod nr tel. 41 372 36 16.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dzień otwarty szkoły oraz indywidualne konsultacje dla uczniów nie odbędą się.

Skip to content