Rekrutacja

Warunki przyjęcia do Szkoły w roku 2020/2021.

1. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 6-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat.  O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 4-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

2. Szkoła prowadzi nabór na następujące instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, saksofon i trąbka.

3. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. W tym przypadku przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły na formularzu, który można pobrać na stronie: www.psm1.zkonskich.pl lub w sekretariacie szkoły. Wniosek należy wydrukować w całości ( 2 str.). Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki lekarskiej.

Termin składania wniosków upływa w dniu 14 maja 2020 r.

Wniosek należy złożyć osobiście.

5. We wniosku o przyjęcie do szkoły należy wskazać proponowany instrument.Istnieje także możliwość wskazania kolejnych instrumentów, na które kandydat może zostać przyjęty  w przypadku niewystarczającej do przyjęcia ilości miejsc na proponowany instrument.

6. Kwalifikowanie kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności prowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Badanie to polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Kandydaci podczas badania obowiązani są zaśpiewać piosenkę z repertuaru odpowiednio szkolnego lub przedszkolnego.

7. O terminie badania przydatności kandydata rodzice (prawni opiekunowie) zostaną poinformowani podczas składania wniosku o przyjęcie do szkoły.

8. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w dniu  28 maja 2020 r.

9. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata w badaniu przydatności oraz liczba wolnych miejsc na dany instrument.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w badaniu, brane są pod uwagę kryteria dodatkowe, potwierdzone w dokumentach załączonych do wniosku.

11. Lista kandydatów przyjętych do szkoły ogłaszana jest w terminie do dnia 5 sierpnia 2020r.

12. Liczba przyjętych do szkoły kandydatów zależna jest od możliwości organizacyjnych szkoły. Zakwalifikowanie ucznia przez komisję nie gwarantuje przyjęcia do szkoły.

13. Szczegółowych informacji o warunkach rekrutacji i nauki w szkole udziela dyrektor szkoły 
     poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek –  w godz. 14.00 -17.00
     środa – w godz. 12.00 – 13.00

                                            Zapraszamy na dzień otwarty – 27 kwietnia 2020 r. od godz. 16.00.

Pobierz wniosek niezbędny do rekrutacji: