Od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. kształcenie odbywać się będzie na odległość.
Formy prowadzenia zajęć:
1. W okresie realizacji kształcenia na odległość szkoła wykorzystuje dziennik elektroniczny Fryderyk oraz różnego rodzaju komunikatory internetowe, o których wyborze decyduje nauczyciel danego przedmiotu.
2. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania dzieci i rodziców o przesyłanych materiałach i zadaniach,
a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
3. Harmonogram zajęć oparty jest na dotychczasowym podziale godzin z uwzględnieniem warunków
i możliwości ucznia oraz zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych
w komunikacji elektronicznej.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania treści realizowanego tematu/lekcji
w dowolnej formie.Terminy wykonania zleconych zadań nauczyciel ustala indywidulanie z uczniem.
5. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na stronie głównej naszej strony internetowej udostępniono zakładkę do logowania
„Dziennik elektroniczny”.
Problemy i trudności prosimy zgłaszać do dyrektor szkoły pod nr tel.
41 372 36 16.

Skip to content